Opinie

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Światowej sławy naukowiec, wybitny filozof, profesor akademicki, wykładowca, erudyta, poliglota, działacz społeczny, demaskator kłamstw neomarksizmu i zagrożeń globalizmu. Tak o prof. Piotrze Jaroszyńskim mówią jego przyjaciele i współpracownicy.

Swoją niezwykłą pozycję zawdzięcza nie tylko wrodzonym umiejętnościom, ale również pracy i dynamicznej działalności na wielu polach – począwszy od zajęć uniwersyteckich, a skończywszy na aktywnej współpracy z Polonią amerykańską. Nie sposób przecenić także nieustannego wsparcia, jakiego udziela Radiu Maryja i dziełom wyrosłym wokół Radia, czyli Telewizji Trwam i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Profesor Piotr Jaroszyński, krzewiąc na każdym kroku swojej szerokiej działalności polską kulturę w duchu miłości do Kościoła i Ojczyzny, ukazuje prawdę i obnaża fałsz niebezpiecznych prądów kontrkulturowych, podejmując równolegle systematyczną pracę nad odrodzeniem narodowym poprzez odbudowę elit.

Światowa ranga

– Nie ulega wątpliwości, że prof. Piotr Jaroszyński jest światowej klasy naukowcem. Świadczy o tym przede wszystkim jego niezwykła działalność na niwie międzynarodowej i obecność na ważnych kongresach światowych, w których bierze czynny udział. Na szczególną uwagę zasługuje jego wszechstronna praca naukowa przenikająca wszystkie dziedziny kultury, podejmująca jednak przede wszystkim problem nauki jako takiej. To jej poświęcił kluczową monografię, czyli „Nauka w kulturze” – mówi prof. KUL dr hab. Henryk Kiereś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki KUL.

Na wyjątkowy wpływ i niezwykłą rangę tej wybitnej pozycji zwraca również uwagę prof. Peter Redpath, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Etienne’a Gilsona w USA. – Wśród studentów filozofii w Stanach Zjednoczonych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest znany głównie ze względu na Lubelską Szkołę Filozoficzną. Wewnątrz tej szkoły za najwybitniejszych uczniów uważani są Ojciec Święty Jan Paweł II, o. prof. Mieczysław A. Krąpiec OP, ks. prof. Andrzej Maryniarczyk i oczywiście prof. Piotr Jaroszyński. Wykłady prof. Jaroszyńskiego są na światowym poziomie. Ma niezwykłą pozycję wśród wiodących żyjących wykładowców tomizmu. Jego książka „Nauka w kulturze”, jak również pozostałe prace uważane są za jedne z najlepszych prac tomistycznych od czasów Jacques’a Maritaina i Etienne’a Gilsona – wskazuje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” prof. Redpath.

Profesor Piotr Jaroszyński cieszy się ogromnym autorytetem, również jeśli chodzi o dorobek dydaktyczny. – Jego seminaria magisterskie i zwłaszcza doktoranckie od lat cieszą się na Katedrze Filozofii Kultury na Wydziale Filozoficznym KUL, którą kieruje, niezwykłą popularnością i liczebnością. Oprócz tego to niezwykły poliglota, erudyta, chętny do współpracy przy różnych projektach, a poza wszystkim niezastąpiony kompan – zaznacza prof. Kiereś.

Profesor Piotr Jaroszyński współtworzy Powszechną Encyklopedię Filozofii – jest redaktorem naukowym działu filozofii kultury.

Znawca mediów

Na osobną uwagę zasługuje szeroka działalność społeczna prof. Jaroszyńskiego. Jego cotygodniowe felietony w ramach audycji „Myśląc Ojczyzna”, w których pochyla się nad sprawami polskimi, gromadzą rzesze słuchaczy Radia Maryja i telewidzów Telewizji Trwam. – Bez wątpienia należą one do perły polskiej felietonistyki pisanej w duchu klasycznym, personalistycznym, pozbawionej zbędnych popisów retorycznych, skoncentrowanej na realnych sprawach i związanej głęboko z tradycją polską – podkreśla prof. Henryk Kiereś.

W tym miejscu nie sposób nie powiedzieć o szerokim wsparciu i obronie Radia Maryja, Telewizji Trwam, w której prof. Jaroszyński niejednokrotnie komentuje palące problemy współczesności. Zwłaszcza teraz, gdy nasila się atak na o. dr. Tadeusza Rydzyka i media, które stworzył, a które stanowią enklawę wolności słowa. Jako wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prof. Jaroszyński odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu nowych elit, formacji intelektualnej, duchowej i moralnej młodych ludzi, którzy będą budować przyszłość Polski. Ponad dwa lata temu współorganizował konferencję „Wielcy Polacy w kulturze” w WSKSiM w Instytucie Kulturoznawstwa, która była skierowana do uczniów toruńskich szkół. Wśród prelegentów znaleźli się najwybitniejsi naukowcy. To pokazuje, jak ogromną wagę przywiązuje prof. Jaroszyński do rozwoju polskiej młodzieży i jej klasycznego wychowania.

Odbudowa elit

Jako przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Polska, którego misją jest szeroka działalność na rzecz krzewienia polskiej tradycji, zachęcił do tworzenia szkół nawiązujących do sprawdzonych wzorów. Inicjatywę tę podjęło kilka środowisk stowarzyszenia, między innymi grupa działaczy z Ostrołęki.

– Razem z przyjaciółmi powołaliśmy gimnazjum o profilu klasycznym, którego misja nawiązuje do przedwojennej tradycji polskiej szkoły. Program wychowawczy szkoły oparty jest o nauczanie Kościoła katolickiego oraz umiłowanie Ojczyzny, natomiast w programie dydaktycznym, poza podstawą programową, realizujemy takie przedmioty jak język łaciński, poszerzona historia, w późniejszym etapie doszła retoryka oraz filozofia i kaligrafia – mówi Henryk Gut, dyrektor Gimnazjum i Liceum Klasycznego im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce. W 2008 roku powołane zostało Liceum Klasyczne, w którym szczególną uwagę zwraca się na kształcenie humanistyczne. – Można powiedzieć, że idea powiodła się i pomimo różnych trudności, szczególnie finansowych (niestety, Naród Polski doświadcza coraz większej biedy), realizujemy nasz program zarówno na poziomie gimnazjum, jak i liceum. Szkoła od początku była nowatorska, zależało nam, aby prowadzić w niej zajęcia z retoryki, języka łacińskiego czy kaligrafii. Bardzo ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje teatr. Rola pana prof. Piotra Jaroszyńskiego od początku powołania gimnazjum i liceum była i jest nieoceniona. Od początku istnienia obu szkół zawsze towarzyszy nam wielka życzliwość oraz merytoryczna pomoc ze strony profesora – zaznacza Henryk Gut.

Program dydaktyczny i wychowawczy szkoły, oparty na kulturze greckiej, jest w znacznej części dziełem prof. Piotra Jaroszyńskiego i wpisuje się w proces odbudowywania i kształtowania młodego pokolenia Polaków w duchu cywilizacji łacińskiej, która wnosi do społeczności prawdę, dobro i piękno. – Rad jestem, że możemy uczyć się od tak wybitnego myśliciela, ucznia ojca prof. Mieczysława Alberta Krąpca. Jestem przekonany, że prof. Piotr Jaroszyński, którego śmiało mogę nazwać przyjacielem naszych szkół, jako wielki autorytet i autor tak wielu wspaniałych książek, którego twórczość zachwyca i inspiruje wielu ludzi, zrobił niezwykle ważny krok ku formowaniu młodej elity naszego Narodu. Profesor Jaroszyński od początku istnienia naszych szkół wyrażał słuszną opinię, że młodzież przeniknięta programem klasycznym rozumie rzeczywistość, zdobywa nieprzeciętną bazę pod dalszy rozwój intelektualny, duchowy i patriotyczny – konstatuje dyrektor ostrołęckiej placówki.

17 października odbędzie się w Ostrołęce przy współpracy z Katedrą Filozofii KUL i prezydentem miasta Ostrołęki konferencja na temat wpływu kultury klasycznej na młodych ludzi.

Dla Polonii

Profesor Piotr Jaroszyński aktywnie włącza się również w działalność na skalę międzynarodową. Mowa tu zarówno o jego licznych publikacjach naukowych w międzynarodowych czasopismach, udziale w sympozjach i konferencjach z udziałem światowej klasy naukowców i ekspertów, ale również o współpracy z Polonią amerykańską. Dla emigracji polskiej w Chicago organizowane są wykłady profesora, które cieszą się ogromną popularnością i zawsze gromadzą liczne grono słuchaczy spragnionych pięknego słowa.

– Profesor Piotr Jaroszyński, z wykształcenia filozof, nie oderwał się od rzeczywistości. Postanowił ją tropić. W czasie swoich bezcennych wykładów dzieli się wiedzą historyczną, interpretuje otaczającą rzeczywistość, pomaga zrozumieć, zwłaszcza pogubionym, zagrożenia dla dzisiejszego świata, nie tylko Polski. Profesor jak pielgrzym jeździ po całym świecie z misją głoszenia najważniejszych wartości, które należy chronić, gdyż są niszczone przez kłamliwy przekaz medialny i co należy szczególnie podkreślić, zafałszowania historii – uważa Krystyna Skoczylas z Radia Chicago. Jak zaznacza, prof. Jaroszyński bije na alarm i przestrzega, aby bronić polskości, gdziekolwiek się jest, nie zachwycać się modnym określeniem „europejskość”. – Profesor, mówiąc o kulturze polskiej, często przywołuje dwory polskie, bo tam bije jej źródło – zauważa nasza rozmówczyni. W jej przekonaniu, zaraża on swoim entuzjazmem do walki z zagrożeniami, jakie niesie polityka globalna, do bycia wiernym wartościom chrześcijańskim, czyni nas odpowiedzialnymi za następne pokolenia Polaków za granicą i pielęgnację polskiej tradycji. – Wiedza profesora wypełnia przestrzeń medialną, obnaża kłamstwo, którym jesteśmy karmieni, czyni nas ważnymi jako Polonia amerykańska – w przeciwieństwie do rządu polskiego, który z nas drwi i pozostawił samych sobie. Dzięki prof. Jaroszyńskiemu staramy się nie ulec leniwemu poddawaniu się temu, co się dzieje wokół nas – podsumowuje Krystyna Skoczylas.

Paulina Gajkowska

Nasz Dziennik, 27 września 2013

Opinie

Profesor Piotr Jaroszyński w swojej najnowszej książce zatytułowanej „Nie tracić ducha!” już we wstępie nawiązał do postaci Jana Pawła II i do jego kanonizacji. Chciał w ten sposób pokazać wzorzec osobowy człowieka, który żył polskością w pełnym tego słowa znaczeniu i który nieustannie wzywał Polaków, aby się nie lękali, nie tracili ducha. Oczywiście oprócz wyzwolenia się ze szponów strachu, by...

Opinie

Profesor Piotr Jaroszyński należy do grona najwybitniejszych uczniów o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca. Patrząc jednak jeszcze głębiej, możemy mówić, że jest on kontynuatorem potężnej tradycji, która sięga korzeniami starożytnej Grecji (Arystoteles) oraz najwspanialszych tradycji intelektualnych średniowiecza (św. Tomasz z Akwinu). Mówimy wszak o filozofii realistycznej, stanowiącej podstawę...

Opinie

Światowej sławy naukowiec, wybitny filozof, profesor akademicki, wykładowca, erudyta, poliglota, działacz społeczny, demaskator kłamstw neomarksizmu i zagrożeń globalizmu. Tak o prof. Piotrze Jaroszyńskim mówią jego przyjaciele i współpracownicy. Swoją niezwykłą pozycję zawdzięcza nie tylko wrodzonym umiejętnościom, ale również pracy i dynamicznej działalności na wielu polach – począwszy od...

Opinie

Jest naukowcem o ugruntowanej, światowej pozycji. Nie onieśmiela jednak swoją wielkością. Przebywanie z nim to przede wszystkim ubogacanie ducha. Wybitny filozof, twórczo rozwija klasyczną filozofię realistyczną, nawiązując do najlepszych tradycji humanistyki. Ale przede wszystkim ukochał polską kulturę zakorzenioną w cywilizacji łacińskiej. Temu pozostaje wierny. Korzenie Profesor Piotr...